บริษัท โกลจีพีเอส จำกัด ผู้ผลิตผู้ผลิตและจำหน่าย Hardware&Software GPS Tracking 3G goalgpsthailand@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท โกลจีพีเอส จำกัด ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ซึ่งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่มีคุณลักษณะ และระบบการทำงานเป็นไปตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช่ขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ.2555 ประกาศกรมขนส่งทางบกฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และ ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ พ.ศ.2588
บริษัท โกลจีพีเอส จำกัด ผู้ผลิดอุปกรณ์ติดตามรถ และ ให้บริการระบบติดตามรถครบวงจร

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทหนึ่ง

เลขที่ 1/56/034

หนังสือรับรอง กรมขนส่งทางบก

หมายเลขการรับรอง 035/2557

Pin It on Pinterest